واریز / برداشت حساب آلپاری

واریز های پرطرفدار

واریز آلپاری

واریز وجه از طریق بانک

ارز واریزی : USD، EUR
هزینه شما : کارمزد بانک شما

واریز از طریق حساب ویزا

ارز واریزی : USD، EUR
هزینه شما : % ۲.۵

واریز از طریق حساب اسکریل

ارز واریزی : USD، EUR
هزینه شما :
کارت اعتباری: ۲.۴% + ۰.۲۹ EUR
کیف EUR 0.29 + %1.4 :Skrill

واریز از طریق حساب نتللر

ارز واریزی : USD، EUR
هزینه شما :
USD: %4 / EUR: %2.5

واریز از طریق حساب مستر کارت

ارز واریزی : USD، EUR
هزینه شما : % ۲.۵

واریز وجه از طریق وبمانی

ارز واریزی : USD، EUR
هزینه شما :
USD / EUR 0% + 0.8%
(max 50 USD / 50 EUR )

واریز از طریق حساب تی سی

ارز واریزی : USD، EUR
هزینه شما : ۰ %

برداشت پرطرفدار

برداشت آلپاری

برداشت وجه از طریق وبمانی

ارز واریزی : USD, EUR, RUB
هزینه شما : ۰.۸ %
(max 50 USD / 50 EUR)

برداشت از طریق حساب تی سی

ارز واریزی : USD، EUR
هزینه شما : ۰ %

برداشت وجه از طریق بانک

ارز واریزی : USD، EUR
هزینه شما : ۰.۱ % ‏ ‏
( min 13 USD / 10 EUR )
( max 30 USD / 22 EUR‏ )

برداشت از طریق اسکریل

ارز واریزی : USD، EUR
هزینه شما : ۲.۵ % ‏ ‏

برداشت وجه از طریق مستر کارت

ارز واریزی : USD, EUR

برداشت از طریق حساب نتللر

ارز واریزی : USD، EUR
هزینه شما : ۰ %